Moto Line

Moto Terumori
     Moto Soro
          Moto Batu
               Moto Qulan
                    Moto Temur = Moto Mi-ja
                         Moto Qorin = Four Moto Wives
                                   Moto Temur
                                   Moto Targoutai
                                   Moto Temuge
                                   Moto Suren
                                   Moto Shria
                                   Moto Tilik
                                   Moto Mukuli
                                   Moto Jaran
                                   Moto Jing-yi
                                   Moto Subotai
                                   Moto Qadan
                                   Moto Oyugun
                                   Moto Yeran
                                   Moto Mei-lin
                                   Moto Qun
                                   Moto Arban
                                   Moto Bayar
                                   Moto Kuzhuk
                                   Moto Kubilai
                                   Moto Ghazan
                         Moto Bourtai = Matsu Kita
                                   Moto Nimuro
                                   Moto Tanzan
                                   Moto Tsuki
                         Moto Yisun = Doji Akehime
                                   Moto Dashiyn
                                   Moto Juchin
                                   Moto Qorin
                         Hida Xiao-li = Hida Kurotsu
                                   Hida Ryozo
                                   Hida Li-na
                                   Hida Su-chen
                                   Hida Tsuruki
                                   Hida Soshu

Moto Line

Age of Emperors MirumotoTorgo