Doji Line

Doji Chuai
     Doji Satsume = Kakita Teinko
          Doji Hoturi = Kitsune Ameiko
          Doji Kuwanan = Doji Narumi
               Doji Kurohito
                    Doji Sakura
                              Doji Kuemon
                                   Doji Kozuo = Kakita Oharu
                                          Doji Hokuro
                                          Doji Gidayu
                                          Doji Shiori
                                   Doji Aritomo
          Doji Noburo
     Doji Ichihara
          Doji Shizue
Doji Chikao
     Doji Mikara
          Doji Ninube = Isawa Ujina
               Isawa Kaede = Akodo I
                    Akodo II
                    Akodo III
                              Akodo IV
                                   Akodo V = Akodo Kasumi
                                          Akodo Kyoichi
                                          Akodo Takeshi
                                          Akodo Shou
                                          Akodo Hiroshi
                                   Akodo Fumitaka = Isawa Chiharu
                                   Bayushi Reika = Bayushi Seihachi
                                          Bayushi Toshio
                                   Kage Reina = Kage Hisanobu
                                          Kage Rina
                                          Kage Saori
                                          Kage Tsuya
                                          Kage Omezo
Doji Yoringu
     Doji Yoshiiku
          Doji Yasuyo
          Doji Nagori
     Doji Yasuoka
          Doji Okakura
     Doji Chikuma
          Doji Jotaro
          Doji Tanitsu
Doji Meikohime
     Doji Haichiahime = Hantei XXXVIII
          Hantei XXXIX

Doji Line

Age of Emperors MirumotoTorgo