Akodo Line

Akodo I
     Akodo II
     Akodo III
               Akodo IV
                    Akodo V = Akodo Kasumi
                          Akodo Kyoichi
                          Akodo Takeshi
                          Akodo Shou
                          Akodo Hiroshi
                                             = Concubines
                          Otomo Kenta
                          Otomo Masami
                          Otomo Haruko
                          Otomo Daichi
                          Otomo Aiko
                          Otomo Ayaka
                          Otomo Ayako
                          Otomo Ryosuke
                          Otomo Rei
                          Otomo Taichi
                          Otomo Yua
                          Otomo Mugita
                          Otomo Terada
                          Otomo Hotaru
                                             = Mineko
                          Otomo Kichiro
                    Akodo Fumitaka = Isawa Chiharu
                    Bayushi Reika = Bayushi Seihachi
                          Bayushi Toshio
                    Kage Reina = Kage Hisanobu
                          Kage Rina
                          Kage Saori
                          Kage Tsuya
                          Kage Omezo

Akodo Line

Age of Emperors MirumotoTorgo